1. TCM Wiki
  2. Awei Huapi Gao

Awei Huapi Gao

The Prescription of Awei Huapi Gao

Ingredients

Explanation

A Wei, Mu Bie Zi, Chuan Shan Jia, Qiang Lang, E Zhu, San Leng, Xue Jie, Ru Xiang and Mo Yao: Softening hardness and dissipating nodulation, activating blood and resolving stasis.

Chuan Wu, Cao Wu, Zhang Nao, Rou Gui and Xiong Huang: Warming the meridians and expelling cold to alleviate pain.

Lu Hui, Hu Huang Lian and Da Huang: Clearing heat and removing toxicity, resolving swelling.

Hou Po and Xiang Fu: Promoting the flow of qi and removing fullness, dissipating stasis and alleviating pain.

The Effect of Awei Huapi Gao

Effect

Promote the flow of qi, remove fullness and dissipate stasis.

Indications

Qi stagnation and blood stasis, abdominal mass, abdominal pain, fullness in chest and hypochondrium.

Contraindication

It is contraindicated to pregnant women.