1. TCM Wiki
  2. Shaofu Zhuyu Tang

Shaofu Zhuyu Tang

The Prescription of Shaofu Zhuyu Tang

Source

The book Yi Lin Gai Cuo

Ingredients

Explanation

Xiao Hui Xiang, Rou Gui, Gan Jiang: Regulating qi and activating blood, warming and dredging the meridians.

Dang Gui, Chi Shao: Eliminating stasis and activating blood.

Pu Huang, Wu Ling Zhi, Chuan Xiong, Yuan Hu and Mo Yao: activating blood and regulating qi to alleviate pain.

The Effect of Shaofu Zhuyu Tang

Effect

Activate blood and eliminate stasis, warm the meridians and alleviate pain.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.