1. TCM Wiki
  2. Niuhuang Shangqing Wan

Niuhuang Shangqing Wan

The Prescription of Niuhuang Shangqing Wan

Source

The book Yi Xue Ru Men

Ingredients

Explanation

Ren Gong Niu Huang, Shi Gao, Huang Lian, Huang Qin, Zhi Zi and Huang Bo: Clearing excess fire of the heart, stomach and liver.

Ju Hua, Jing Jie Sui, Bo He, Lian Qiao and Bai Zhi: Expelling wind-heat of upper-Jiao.

Dang Gui and Chi Shao: Activating blood and cooling blood.

Xiong Huang and Bing Pian: Removing toxicity.

Zhu Sha and Lian Zi Xin: Clearing the heart fire and inducing tranquilization.

Jie Geng and Gan Cao: Ventilating the lung and relieving sore throat.

Da Huang: Removing accumulation with purgative, clearing heat and purging fire.

The Effect of Niuhuang Shangqing Wan

Effect

Clear heat and purge fire, expel wind and alleviate pain.

Indications

Sore throat, aphtha, constipation, tinnitus, dizziness, hot eyes, swelling and pain of gum.