1. TCM Wiki
  2. Wufu Huadu Wan

Wufu Huadu Wan

The Prescription of Wufu Huadu Wan

Ingredients

Explanation

Huang Lian: Dispelling pathogenic fire from the heart and the middle-Jiao.

Xuan Shen, Jie Geng and Gan Cao: Clearing away noxious heat in the throat, head and face.

Niu Bang Zi and lian Qiao: Dispersing wind-heat pathogens in the upper –Jiao.

Chi Shao: Clearing heat and cooling blood, activating blood and resolving stasis, clearing liver fire.

Mang Xiao: Softening hardness with purgative, clearing heat and relieving swelling.

Qing Dai: Clearing heat and removing toxicity, cooling blood, and clearing liver-fire.

Shui Niu Jiao: Clearing heat and cooling blood, purging fire and removing toxicity, extinguishing wind and relieving convulsions.

Di Huang: Clearing heat and cooling blood, stopping bleeding, nourishing yin.

The Effect of Wufu Huadu Wan

Effect

Clear heat and remove toxicity, cool blood and resolve swelling.

Indications

Sore throat, aphtha, gum bleeding, mumps, sore and furuncle.