1. TCM Wiki
  2. Suoyang Gujing Wan

Suoyang Gujing Wan

The Prescription of Suoyang Gujing Wan

Ingredients

Explanation

Suo Yang: Tonifying the kidney and strengthening yang.

Shu Di: Tonifying blood and nourishing yin, replenishing essence.

Ba Ji Tian, Rou Cong Rong, Bu Gu Zhi, Tu Si Zi, Jiu Cai Zi, Du Zhong,
Lu Jiao Shuang and Ba Jiao Hui Xiang: Aiding Suo Yang in tonifying the kidney and strengthening yang, securing essence.

Shan Zhu Yu and Niu Xi: Aiding Shu Di in tonifying blood and nourishing the kidney.

Qian Shi, Lian Zi, Lian Xu, Long Gu and Mu Li: Tonifying the kidney and securing essence.

Shan Yao, Fu Ling and Ze Xie: Strengthening the spleen, tonifying qi and promoting diuresis.

Dan Pi, Zhi Mu, Huang Bo and Da Qing Yan: Nourishing yin and clearing heat.

The Effect of Suoyang Gujing Wan

Effect

Warm the kidney and secure essence.

Indications

Kidney deficiency, spermatorrhea, dizziness, tinnitus, sores and weakness of waist and knees, general fatigue.