1. TCM Wiki
  2. Sheng Tieluo Yin

Sheng Tieluo Yin

The Prescription of Sheng Tieluo Yin

Source

The Book Yi Xue Xin Wu

Ingredients

Explanation

Sheng Tie Luo: Pacifying liver and subduing yang, checking adverse rise of qi.

Dan Nan Xing, Bei Mu, Ju Hong: Eliminating phlegm.

Chang Pu: Inducing resuscitation.

Yuan Zhi, Fu Shen and Chen Sha: inducing tranquilization.

Mai Dong, Tian Dong, Xuan Shen and Lian Qiao: Tonifying yin and clearing heat.

The Effect of Sheng Tieluo Yin

Indications

Delirium.

Administrations

Sheng Tie Luo is first decocted for 45 minutes, the decoction into which other ingredients in the prescription are put.