1. TCM Wiki
  2. Renshen Jianpi Wan

Renshen Jianpi Wan

The Prescription of Renshen Jianpi Wan

Source

The book Zheng Zhi Zhun Shen

Ingredients

Explanation

Ren Shen and Bai Zhu: Tonify the spleen and stomach, strengthen the spleen and replenish qi.

Huang Qi: Tonifying qi and strengthening the spleen.

Fu Ling, Shan Yao and Sha Ren: Strengthening the spleen, eliminating dampness and harmonizing the stomach.

Chen Pi and Mu Xiang: Regulating qi.

Dang Gui, Suan Zao Ren and Yuan Zhi: Tonifying blood and inducing tranquilization.

The Effect of Renshen Jianpi Wan

Effect

Strengthen the spleen and tonify qi, harmonize the stomach and arrest diarrhea.

Indications

Poor appetite, indigestion due to weakness in spleen and stomach, nausea and vomiting, abdominal pain, loose stool.

Contraindication

It is contraindicated to pregnant women.