1. TCM Wiki
  2. Qingxue Yangyin Tang

Qingxue Yangyin Tang

The Prescription of Qingxue Yangyin Tang

Source

The book Qing Xue Yang Yin Tang

Ingredients

Explanation

Huang Bo and Dan Pi: Clearing heat and cooling blood.

Sheng Di, Xuan Shen and Han Lian Cao: Nourishing yin, cooling blood to stop bleeding.

Nv Zhen Zi: Nourishing the kidney-yin.

Bai Shao: Astringing liver-yin. Effect Nourish yin and clear heat, cool blood and regulate menstruation.

The Effect of Qingxue Yangyin Tang

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.