1. TCM Wiki
  2. Qingxin Lianzi Yin

Qingxin Lianzi Yin

The Prescription of Qingxin Lianzi Yin

Source

The book Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang

Ingredients

Explanation

Mai Dong: Nourishing yin of stomach, lung and heart; clearing heat of stomach, lung and heart; calm heart and induce tranquilization.

Huang Qin: Clearing the heat of upper-jiao.

Shi Lian Zi: Clearing away the heart-fire.

Di Gu Pi: Clearing deficiency heat, clearing lung fire, cooling blood.

Che Qian Zi: Clearing liver-fire and lung-heat.

Zhi Huang Qi: Tonifying qi and blood.

Zhi Gan Cao: Invigorating the spleen and stomach, tempering the actions of all the other ingredients.

Ren Shen: Replenishing the Qi of the middle-Jiao.

Fu Ling: invigorating spleen and inducing tranquilization.

The Effect of Qingxin Lianzi Yin

Effect

Clear heart fire, replenish qi and yin, treat stranguria.

Indications

Qi and blood deficiency, excessive heart-fire, damp invasion of lower energizer.

Administrations

Decocted in water for oral dose to be taken twice.