1. TCM Wiki
  2. Jiajian Fumai Tang

Jiajian Fumai Tang

The Prescription of Jiajian Fumai Tang

Source

The book Wen Bing Tiao Bian

Ingredients

Explanation

Zhi Gan Cao: Replenishing Qi, relieving spasm and nourishing the heart.

Sheng Di, Mai Dong, Ma Ren and E Jiao: Enriching Yin-blood.

Bai Shao: Tonifying blood and astringing yin.

The Effect of Jiajian Fumai Tang

Effect

Nourish yin and tonify blood, promote the secretion of saliva or body fluid and moisten dryness.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken three times a day.