1. TCM Wiki
  2. Diyu Huaijiao Wan

Diyu Huaijiao Wan

The Prescription of Diyu Huaijiao Wan

Ingredients

Explanation

Dang Gui, Chi Shao and Hong Hua: Activating blood, resolving swelling to alleviate pain.

Di Yu Tan, Huai Jiao and Huai Hua: Cooling blood to stop bleeding.

Da Huang, Huang Qin, Di Huang and Zhi Qiao: Purging heat, nourishing yin and moistening dryness.

Fang Feng and Jing Jie: Dispelling wind pathogen by diaphoresis.

The Effect of Diyu Huaijiao Wan

Effect

Expel wind and moisten dryness, cool blood and purge fire.

Indications

Hematochezia, constipation due to damp-heat, swelling and pain of anus, haemorrhoids, fistula.

Contraindication

It is contraindicated to pregnant women.