1. TCM Wiki
  2. Bazhen Yimu Wan

Bazhen Yimu Wan

The Prescription of Bazhen Yimu Wan

Ingredients

Explanation

Shu Di and Dang Shen: The principal drugs, invigorating Qi and nourishing blood.

Bai Zhu and Fu Ling: Strengthening the spleen to remove dampness.

Dang Gui and Bai Shao: Nourishing blood and regulating Ying.

Chuan Xiong: Regulating blood and promoting the flow of Qi.

Zhi Gan Cao: Replenishing Qi and regulating the function of the middle-Jiao.

Yi Mu Cao: Activating blood and regulating menstruation, promoting diuresis and dissolving edema, clearing heat and removing toxicity.

The Effect of Bazhen Yimu Wan

Effect

Tonify qi and blood, regulate menstruation.

Indications

Dizziness, abnormal menstruation, fatigue, qi and blood deficiency, palpitation.