1. TCM Wiki
  2. Bao Yin Jian

Bao Yin Jian

The Prescription of Bao Yin Jian

Source

The book Jing Yue Quan Shu

Ingredients

Explanation

Huang Qin and Huang Bo: Clearing heat and removing toxicity.

Shan Yao: Reinforcing the kidney and benefiting the spleen, combining Shu Di and Sheng Di to enriching Yin.

Shu Di: Nourishing the kidney and replenishing essence.

Sheng Di: Clearing heat and cooling blood, stopping bleeding, nourishing yin.

Raw Gan Cao: Clearing heat and removing toxicity.

Shao Yao: Nourishing the liver to relieve pain.

Xu Duan: Tonifying the liver and kidney, strengthening tendons and bones, promoting blood circulation.

The Effect of Bao Yin Jian

Effect

Tonify yin and clear heat, cool blood and stop bleeding.

Indications

Premature menstruation, hematochezia, metrorrhagia, bloody stranguria, morbid leucorrhea.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken on empty stomach.