1. TCM Wiki
  2. 三甲复脉汤

三甲复脉汤

The Prescription of 三甲复脉汤

Source

The book Wen Bing Tiao Bian

Ingredients

Explanation

Zhi Gan Cao: Replenishing Qi, relieving spasm and nourishing the heart.

Sheng Di, Mai Dong, Ma Ren and E Jiao: Enriching Yin-blood.

Bai Shao: Tonifying blood and astringing yin.

Mu Li: Pacifying liver and subduing yang, softening hardness and dissipating nodulation, astringing and arresting discharge.

Bie Jia and Gui Ban: Nourishing yin of liver and kidney, subduing yang.

The Effect of 三甲复脉汤

Effect

Tonify yin and reduce liver-yang.

Administrations

Decoct in water for oral dose to be taken twice.